BIG HAIR ...Small brush

https://www.youtube.com/watch?v=0YxEPYQ3Ypchttps://www.youtube.com/watch?v=0YxEPYQ3Ypc

https://photos.google.com/share/AF1QipMLsjzeLhfKDsYhYEQn4m9ftiRzsNnvyR_7z8Q95EXApKz16t8zI-8NYZpipFomYw?key=dEwtLVhGa3FtV0tHSlBDQmNhXzNtN2JFbzV4NVVR